Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||


Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 1 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 2 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 3 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 4 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 5 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 6 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 7 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 8 – Lyrics and meanings
Sri Gita Govinda Mahakavyam – Sri Jayadeva Ashtapadi – 9– Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 1 - 10
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 11 - 20
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 21 - 30
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 31 - 40
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 41 - 50
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 51 - 60
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 61 - 70
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 71 - 80
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 81 - 90
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 91 - 100
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 101 - 110
Sri Rama Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings 110 - 111
                                                                         || Jai Sriman Narayana ||

Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||


Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 1 – 10
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 11 - 20
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 21 - 30
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 31 - 40
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 41 - 50
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 51 - 60
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 61 - 70
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 71 - 80
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 81 - 90
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 91 - 100
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 100 - 110
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 111 - 120
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama – Lyrics and meanings 121 - 134
Sri Mahakala Sahasranama Sthothram – Prakrishtanandhokthagama -  Phalashruthi: - 135 -160

|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||


Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 1 – 10
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 11– 20
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 21– 30
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 31– 40
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 41– 50
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 51– 60
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings - 61– 70
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 71 – 80
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 81– 90
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 91– 100
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 101– 110
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 111– 120
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 121– 130
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 131– 140
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 141– 150
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 151– 160
Sri Krishna Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 161– 174


|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – Poorvabhaga:
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 1 – 10
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 11 – 20
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 21 – 30
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 31 - 40
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 41 – 50
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 51 – 60
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 61 - 70
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 71 - 80
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 81 – 90
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 91 -100Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 101 – 110
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 111 - 120
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 121 - 130Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 131 - 140


Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 141 – 150
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 151 – 160
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 161 - 170
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 171 – 180
Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 181 – 190Sri Shanaishchara Sahasranama Sthothram – Lyrics and meanings – 191 -200
|| Jai Sriman Narayana ||