Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings
|| Jai Sriman Narayana ||Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 – 12Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – 13 – 20Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings - || Viniyoga: ||Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 1 -10Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 11 -20Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 21 – 30Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 31 – 40Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 41 – 50Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 51 – 60Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 61 -70Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 71 – 80Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 81 -90Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 91 – 100Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 101 – 110
Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 111 – 120Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 121 – 130Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 131 -140Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings 141 – 150Sri Maha Thripurasundhari Sahasranama Sthothram – Sri Vamakeshvara Thanthram – Lyrics and meanings – || Phalashruthi: || 1 -19 || Jai Sriman Narayana ||

Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - Lyrics & meanings
|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam - || Poorva Bhaga || Lyrics and meanings 1 -19Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 1 – 10Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 11 – 20Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 21 – 30Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 31 – 40Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 41 – 50Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 51 – 60Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings  61 – 70Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 71 – 80Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 81 – 90Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 91 – 100Sri Parashurama Sahsranama Sthothram – Agni Puranam -  Lyrics and meanings 101 – 114
|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings|| Jai Sriman Narayana ||Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 1 – 10Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 11 -20Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings  21 – 30Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 31 – 40Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 41 – 50Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 51 - 60Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 61 – 70Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 71 – 80Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 81 -90Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 91 -100Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 101 -110Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 111 – 120Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 121 – 130Sri Balabadhra Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – || Phalashruthi: || Lyrics and meanings 131 – 144 || Jai Sriman Narayana ||

Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings|| Jai Sriman Narayana ||


Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings  1 – 10Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 11 – 25Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 1 -10Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 11 - 20Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 21 - 30
Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 31 – 40Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings  41 - 50


Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 51 – 60Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 61 – 70Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 71 - 80Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 81 – 90Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 91 – 100Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 101 – 110Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 111 – 120Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – Lyrics & Meanings 121 – 134Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – || Uththara Peedika || Lyrics & Meanings – 1 – 12Sri Shiva Sahasranama Sthothram – Rudrayamala Thanthram – || Uththara Peedika || Lyrics & Meanings – 13 – 26
|| Jai Sriman Narayana ||

Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava
|| Jai Sriman Narayana ||Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 1 – 19Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 20 – 30Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 31 - 40Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 41 – 50Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 51 – 60Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 61 – 70
Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 71 – 80Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 81 – 90Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 91 – 100Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 101 – 110Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 111 - 120Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings  121 – 130Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 131 – 140Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings  141 – 150Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 151 - 160Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 161 - 170Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – Lyrics & Meanings 171 – 180Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – || Phalashruthi: || Lyrics & Meanings 181 – 190Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – || Phalashruthi: || Lyrics & Meanings 191 – 200Sri Kalika Sahasranama Sthothram by Mahakalabhairava – || Phalashruthi: || Lyrics & Meanings 201 – 212 || Jai Sriman Narayana ||